Press freedom

Mellan 2006 och 2017 har 1010 journalister mördats för att de utfört sitt arbete. I nio av tio fall går gärningspersonen fri.

Att främja mänskliga rättigheter, inklusive press- och yttrandefrihet, är en av Unescos viktigaste uppgifter. Unescos uppgift är att samordna och agera pådrivande inom FN gällande journalisters säkerhet. 1997 antog Unescos medlemsländer en resolution som fördömer våld mot journalister och uppmanar alla att förhindra, utreda och lagföra brott mot journalister. Den andra november varje år uppmärksammar Unesco detta genom den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister.

Sverige stödjer Unescos arbete på yttrandefrihetsområdet både ekonomiskt och praktiskt, bland annat genom stöd till medlemsländernas utveckling av policies och Unescos arbete med att påverka medlemsländerna. 2011 antogs ett svenskt förslag som innebar en kraftfull förstärkning av Unescos arbete inom området. Förslaget öppnade för stärkt dialog mellan Unesco och medlemsländerna genom en återkommande rapport som redovisar läget i världen när det gäller yttrandefrihet och medieutveckling – World Trends in Freedom of Expression and Media Development.

2011 bjöd Unesco in till ett UN Inter Agency-möte för att formulera en gemensam handlingsplan för att främja en säkrare miljö för journalister. Mötet resulterade i UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Sverige hade en aktiv roll i utformandet av handlingsplanen och är pådrivande för upprätthållandet av Unescos ledande roll i implementeringsarbetet.


Senast uppdaterad 6 december 2018