International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) är ett interdisciplinärt program uppbyggt av två pelare, geovetenskap och globala geoparker.

Det internationella geovetenskapsprogrammet (IGCP) utgör det första pelaren, vars övergripande syfte är att bidra till förbättrade mänskliga levnadsvillkor och till en förståndig användning av jordens resurser. Programmet verkar bland annat för att utveckla mer effektiva sätt för att söka och värdera naturliga resurser för energi och mineraler i världen, öka kunskaperna om jordens geologiska processer, samt öka förståelsen om hur olika faktorer påverkar miljön.

Huvudansvarig myndighet för IGCP i Sverige är Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Programmets andra pelare är de globala geoparkerna. Globala geoparker utses av Unesco, och är områden med internationell geologisk betydelse som förvaltas med ett fokus på skydd, utbildning, forskning och hållbar utveckling. En global geopark använder sina geologiska värden kombinerat med områdets naturliga och kulturella arv för att öka förståelsen av utmaningar som samhället står inför, till exempel resursslöseri och klimatförändringar.

Globala geoparker arbetar med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 11 (Hållbara städer och samhällen), mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna), mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) samt mål 17 (Globalt partnerskap).

Platåbergens geopark i Västergötland har i november 2019 lämnat in en ansökan till Unesco om att bli Sveriges första globala geopark.

Mer information

Svenska IGCP-kommittén

Nationella geoparker

 

 


Senast uppdaterad 26 november 2019